حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری از نمایشگاه

حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری از اولین نمایشگاه تخصصی اپلیکیشن (APPEX2024)
حمایت مالی صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری به جهت شرکت های دانش بنیان حاضر در اولین نمایشگاه تخصصی اپلیکیشن APPEX2024 مورد تائید قرارگرفت.
شرکت های دانش بنیان حاضر در APPEX2024 بعد از برگزاری نمایشگاه و ارائه مدارک مورد نیاز تاسقف 60 میلیون تومان از حمایت این صندوق بهره مند می گردند.

پست الکترونیک

info@appex.ir

فکس

693 70 880 (021)

تلفن

844 70 880 (021)

833 70 880 (021)

آدرس

تهران-شهرک ژاندارمری-بلوار مرزداران خیابان ابراهیمی-برج الوند-واحد606